جملات عاشقانه و اس ام اس زیبا 94

جملات عاشقانه و اس ام اس زیبا 94

اس ام اس زیبا عاشقانه جدید 94

♥ چـــــــه♥حــــــالی♥مــــــیـده♥یــــــــکی
 ♥انـــــــقدر♥دوســــــت♥داشــــــتـه
 ♥باشـــــــه♥کـــــــــه♥بـــــــقیه
 ♥بهـــــت♥حـــسودی♥کــــنن..

جملات عاشقانه و اس ام اس زیبا 94

Love Sms

آنقدر خوب هستم که ببخشمت
امــا
آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتماد کنم...

اس ام اس عاشقانه

Love Sms

شانه ات را دیر آوردی، سرم را باد برد
خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد
با همین نیمه، همین معمولی ساده بساز؛
دیر کردی! نیمه عاشقترم را باد برد ...

اس ام اس عاشقانه

Love Sms

 برای زندگی نه سقف میخواهم نه زمین...
نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست...

جملات عاشقانه و اس ام اس زیبا 94

Love Sms

بیراهه رفته بودم "ان شب"
دستم راگرفته بود و میکشید
زین بعد همه عمرم را "بیراهه "خواهم رفت....

جملات عاشقانه و اس ام اس زیبا 94

Love Sms

بیهوده ورق می خورنــــــــد تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان
روزهــــای من همه یک روزند شنبــــه هایی که فقـــط
پیشوندشــــــان عوض می شـــــود ...

اس ام اس عاشقانه

Love Sms

سری 10 جملات كوتاه و عاشقانه سنگین

سری 10 جملات كوتاه و عاشقانه سنگین

جملات عاشقانه


بـرخـی آدمـهـا بـه زنـدگـیـتـان مـی آیـنـد

تـا بـرایـتـان نـعـمـت بـاشـنـد

و بـرخـی نـیـز عـبـرت


جملات عاشقانه
Words Of Love


آغــوش گـــرمــــم بــــاش، 

بـگـذار فـرامـوش كـنـم لـحـظـه هـایـی

را كـه در سـرمــای بــی كـسـی لــرزیــدم


جملات عاشقانه
Words Of Love


گـاهـی كـسـی كـه هـمـیـشـه كـنـار دیـگـران اسـت،

خـودش هـم نـیـازمـنـد كـسـی اسـت تـا در كـنـارش بـاشـد


جملات عاشقانه  
Words Of Love


كـجـای قـصـه مـان سـكـوت كـرده ای. . .

كــه تــو را نـمـی شـنـوم. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


وابـسـتـگـی چــه زود اتـفـاق مـی افـتـه..

قـبـل از ایـنـكـه بـفـهـمـی، راه بـرگـشـت رو گـم كـردی...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


بـــه یـــاد آرزوهــایــم

سـكـوتـی مـیـكـنـم بـالـاتـر از فـریـادجملات عاشقانه  
Words Of Love


عـشـق یـعـنـی:

بـــرای رسـیـدن بــه هــم

چـالـه چـولـه هـای راه رو بـا هـم پـر كـردن


جملات عاشقانه  
Words Of Love


پـنـجـره رو بـاز كـن

و از ایـن هـوای مـطـبـوع بـارانـی لـذت بـبـر

خـوشبـخـتــانــه

بـاران ارث پـدری هـیـچـكس نـیـسـت...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


یـكـی بــاش بــرای یـك نـفـر...

نـه تـصـویـری مـبـهـم در خـاطـره هـای 100 نـفـر...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


ســـكـــوت. . .

مـتـن سـاده ای اسـت كـه هـمـیـشـه

"اشـتـبـاه" تـرجـمـه مـــی شــود!!


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله زیبا عاشقانه سنگین. جملات كوتاه عاشقانه

سری 9 جملات رمانتیك عاشقانه و خاص

سری 9 جملات رمانتیك عاشقانه و خاص

جملات عاشقانه


دلــم یــه رمــان مــی خــواهــد

كــه اولــش مــن و تــو بــاشـیـم،

آخــرش مـــا. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


پـای رفـتـه را مـیـتـوان بـرگـردانـد

امــا ، دل رفـتـه را هـرگـز!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


قـهـوه را تـلـخ مـیـخـورم

امــا چــه شـیـریـن اسـت بـا تـو. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


خـلـوتــی مــی خــوام. . .

تــو بــاشـی و مــن. . .

تـو سـكـوت كـنـی و مـن گـوش كـنـم. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


شـعـر را كـوتـاه دوسـت دارم

مــوی تــو را بـلـنـد. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


انگار خدا در " صدایت " کدئین تزریق کرده..

با من که حرف میزنی

دردهایم را تسکین می دهی...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


از تو چیزی نمینویسم

میترسم

تمام داشته هایم را کپی کننند بنام خودشان


جملات عاشقانه  
Words Of Love


آدم خاطره دار، دیگه هیچ وقت، اون آدم سابق نمیشه . . .

هــیــچــوقــت !


جملات عاشقانه  
Words Of Love


هیزم نبودم...

ولی سوختم در زمستان نبودنـــــــش..!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


دلـتنگی یعنــی :

دقیقـه به دقیقـه گوشیتـو چـک کنــی

و وانمـود کنــی داری ساعتتــو می بینـی


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله عاشقانه زیبا. جملات و اس ام اس عاشقانه

سری 8 جملات دلنشین و عاشقانه

سری 8 جملات دلنشین و عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه دلنشین


دچار مرگ عاطفی شده ام...

متقاضی باشد. زندگی ام را اهدا میكنم!!!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


همیشه دلتنگی به خطار نبودن كسی نیست!

كاهی بخاطر بودن كسی ست كه

حواسش به تو نیست


جملات عاشقانه  
Words Of Love


اوج دلتنگی وقتیه

كه نه می تونی صداشو بشنوی نه می تونی ببینیش

فقط باید به عكسی كه تو پروفایلش گذاشته نگاه كنی


جملات عاشقانه  
Words Of Love


خاموشی بهانه است

مشترك مورد نظر قصد فراموشی دارد...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


بعضی دردا مثل چایی می مونن ؛

با گذشت زمان سرد میشن ولی تلخیش از بین نمیره …


جملات عاشقانه  
Words Of Love


انگار خدا در " صدایت " کدئین تزریق کرده..

با من که حرف میزنی

دردهایم را تسکین می دهی...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


از تو چیزی نمینویسم

میترسم

تمام داشته هایم را کپی کننند بنام خودشان


جملات عاشقانه  
Words Of Love


آدم خاطره دار، دیگه هیچ وقت، اون آدم سابق نمیشه . . .

هــیــچــوقــت !


جملات عاشقانه  
Words Of Love


هیزم نبودم...

ولی سوختم در زمستان نبودنـــــــش..!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


دلـتنگی یعنــی :

دقیقـه به دقیقـه گوشیتـو چـک کنــی

و وانمـود کنــی داری ساعتتــو می بینـی


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله عاشقانه زیبا. جملات و اس ام اس عاشقانه

سری 7 جملات عاشقانه و دلتنگی 94

سری 7 جملات عاشقانه و دلتنگی 94

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه دلتنگی


دلم می خواهد یک روز آنقدر قوی باشم
که به تمام خاطرات بد بگویم :
دنبال من نگردید،من رفتم پی زندگیم
خداحافظ !


جملات عاشقانه گذشته آدما
Words Of Love


هیچوقت وارد گذشته هیچ ادمی نشو
و زیرو رویش نکن
حتی عزیزترینت
زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی
حداقل ی کرم توش پیدا میکنی..


جملات عاشقانه  
Words Of Love


کمی مهربان تر باش لطفا !!!
برای شانه ام سنگین است..
این سرسنگینی ها..


جملات عاشقانه طلوع خورشید دلم
Words Of Love


فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد؛
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع میکند...!!!


جملات عاشقانه انسانیت
Words Of Love


همه بهم می گن ساده ایی
اما من ساده نیستم
فقط می خوام اون فکر کنه اشتباهاشو نمیبینم


جملات عاشقانه و تنهایی كلاه قرمزی
Words Of Love


" تــــو " که باشی....
معجزه ای در من رخ میدهد...
به نام " آرامـــــــــــــش "
همیــــــشه کنارم بـــاش نـــازنینــــــــم ...


جملات زیبا عاشقانه 2015 
Words Of Love


وزن می کند خود را هر روز...
بر روی ترازوی یک کودک خیابانی...
مردی که خوب می دانست...
هشتاد کیلوست...


جملات عاشقانه و احساسی 94
Words Of Love


کلاه قرمزی :
اره دیگه اینقدر بد اخلاق بوده تنها شده.
پسر خاله:
شاید اینقدر تنها بوده بد اخلاق شده.


جملات عاشقانه

Words Of Love


حالا که میروی کمی آهسته قدم بردار
نترس دل شکسته ام به پای تو نمیرسد
لطفا پشت سرت در زندگی را هم ببند
خسته ام …


جملات عاشقانه دلتنگی
Words Of Love


یک دم به سوال من جوابی ده !!

روزی که دلم تورا بخواهد چه کنم .

سری 6 جملات عاشقانه یک کوچه فاصله

جملات عاشقانه

سری 6 جملات عاشقانه یک کوچه فاصله


فرقی نمی کند فاصله چقدر باشد ،

یک کوچه یا یک کشور ،

دوست که داشته باشی

ناخداگاه دلتنگ میشوی …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


پیچیده ترین ماجرای زندگیم تویی !

وقتی که به همین سادگی

عاشقت شدم …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


 خسته شدم از آدمایی که موقع رفتن میگن :

تو خیلی خوبی ! من لیاقت تو رو ندارم !

بی لیاقت های عزیز !

لطفا برای رفتن یه ذره خلاقیت به خرج بدین …


جملات عاشقانه
Words Of Love


خوشبخت ترین پسر کسیست

که اولین عشق یه دختر باشد 

و خوش بخت ترین دختر کسیست

که آخرین عشق یک پسر باشد


جملات عاشقانه 
Words Of Love


دقت کردین وقتی میفهمیم یکی عاشقمونه

چقدر مقابلش جسور و مغرور میشیم ؟


جملات عاشقانه 
Words Of Love


تــو آنـجـا …

مـــن ایـنـجــا …

همه راست می گفتند

تــو کـجــا ، مــن کـجــا ؟


جملات عاشقانه 
Words Of Love


آسمان مثل من است

دردش را کسی نفهمید

بغض کرد، اشک ریخت

و مردم خندیدند …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


وقتی دست فشردیم و قول دادیم

فقط دست تـو مردانه بود و قول مـن …


جملات عاشقانه

Words Of Love


اینجا همه خوبند ، خیالت راحت !

مـن مـانده ام و چهار تا هـم صحبت

ایـن گـوشه نشسته ایم و دلتنگ تـوایـم

مـن ، عشـق ، خــدا ، عقـربـه هـای سـاعـت …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


دنیا پر است از آدمهایی که یکی را دوست دارند

امــا بــا شـخـص دیـگـری زنــدگــی مـــی کـنـنـد

سری 5 جملات عاشقانه زیبا 2015

جملات عاشقانه

سری 5 جملات عاشقانه زیبا 2015


خواستم هرچه را که بوی تو میداد بسوزانم ،

جانم آتش گرفت !


جملات عاشقانه 
Words Of Love


کمی تو را تشنه ام

یک جرعه نفس بر لبانم بریز …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


 گفته بودی عاشقی اما دلم

خنده کرد و این دروغت را شمرد

خاطراتت را سر شب راس ۹

شهرداری آمد و برداشت برد


جملات عاشقانه
Words Of Love


اگر کسی را دیدی که در لبخندت ، غمت را دید

در سکوتت ، حرف هایت را شنید

و در خشمت ، محبتت را فهمید

بدان او بهترین دوستت است


جملات عاشقانه 
Words Of Love


آدمی که دل کندن بلد نیست

باید جون کندن یاد بگیره


جملات عاشقانه 
Words Of Love


خـــــــــدایــــــا

نفسم را بگیر

همنفسم را نه !


جملات عاشقانه 
Words Of Love


خـدایا !

من خودم حواسم به دشمنام هست

تو حواست به دوستام باشه …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


تو فردایی …

همان که قرار است بخاطرش زنده بمانم


جملات عاشقانه

Words Of Love


آغوشم …

درست به اندازه ی خودت جا دارد !

قد تمام مچاله شدن هایت


جملات عاشقانه 
Words Of Love


تمام درد هایش آرام می شود و هوایش مهتابی

دلم ، وقتی به دیدار روی ماهت قرص می شود

صفحات سایت
  • 693
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic