سری 10 جملات كوتاه و عاشقانه سنگین

سری 10 جملات كوتاه و عاشقانه سنگین

جملات عاشقانه


بـرخـی آدمـهـا بـه زنـدگـیـتـان مـی آیـنـد

تـا بـرایـتـان نـعـمـت بـاشـنـد

و بـرخـی نـیـز عـبـرت


جملات عاشقانه
Words Of Love


آغــوش گـــرمــــم بــــاش، 

بـگـذار فـرامـوش كـنـم لـحـظـه هـایـی

را كـه در سـرمــای بــی كـسـی لــرزیــدم


جملات عاشقانه
Words Of Love


گـاهـی كـسـی كـه هـمـیـشـه كـنـار دیـگـران اسـت،

خـودش هـم نـیـازمـنـد كـسـی اسـت تـا در كـنـارش بـاشـد


جملات عاشقانه  
Words Of Love


كـجـای قـصـه مـان سـكـوت كـرده ای. . .

كــه تــو را نـمـی شـنـوم. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


وابـسـتـگـی چــه زود اتـفـاق مـی افـتـه..

قـبـل از ایـنـكـه بـفـهـمـی، راه بـرگـشـت رو گـم كـردی...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


بـــه یـــاد آرزوهــایــم

سـكـوتـی مـیـكـنـم بـالـاتـر از فـریـادجملات عاشقانه  
Words Of Love


عـشـق یـعـنـی:

بـــرای رسـیـدن بــه هــم

چـالـه چـولـه هـای راه رو بـا هـم پـر كـردن


جملات عاشقانه  
Words Of Love


پـنـجـره رو بـاز كـن

و از ایـن هـوای مـطـبـوع بـارانـی لـذت بـبـر

خـوشبـخـتــانــه

بـاران ارث پـدری هـیـچـكس نـیـسـت...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


یـكـی بــاش بــرای یـك نـفـر...

نـه تـصـویـری مـبـهـم در خـاطـره هـای 100 نـفـر...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


ســـكـــوت. . .

مـتـن سـاده ای اسـت كـه هـمـیـشـه

"اشـتـبـاه" تـرجـمـه مـــی شــود!!


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله زیبا عاشقانه سنگین. جملات كوتاه عاشقانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات