سری 12 جملات ناب و دلنشین عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات ناب و دلنشین عاشقانه


صدایٍ گام های تو
ضربانٍ زندگیٍ من است
بامن راه بیا...
تشنه ی زنده بودنم...


جملات عاشقانه 
Words Of Love


شب را دوست دارم...

چرا که در تاریکی چهره ها مشخص نیست...

و هرلحظه این امید در درونم ریشه میزند که آمده ای!

ولی من ندیدمت...


جملات عاشقانه 
Words Of Love


 ای که دل بردی ز دلدارم....ازارش مکن

انچه او در کار من کرد تو در کارش مکن


جملات عاشقانه
Words Of Love


✔خدایــــــــا 3 تا آرزو دارم ✔

بـــــى من نباشه


جملات عاشقانه 
Words Of Love


حسودی ام می شود
به شعرها و ترانه هایی که می خوانی
خوش به حال کلماتی
که در ذهن تو زیست می کنند !


جملات عاشقانه 
Words Of Love


چقدر

زندگی قشنگ می شود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو

دیوانگی کند!


جملات عاشقانه 
Words Of Love


افرادی که واقعا تو رو دوست دارند
راهی برای ماندن در زندگی تو پیدا خواهند کرد
حتی اگر ان راه مجازی باشد


جملات عاشقانه 
Words Of Love


همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست


جملات عاشقانه

Words Of Love


یـکــــی کــــلمه می نویـــــســـــد
یــکـــی جـــــمله ها را می بــــلعـــــد
 و مـــــن خطـــــ به خطـــــ تــــــ♥ــــــو را می بـــ ــویــ ـــم

سری 10 جملات كوتاه و عاشقانه سنگین

سری 10 جملات كوتاه و عاشقانه سنگین

جملات عاشقانه


بـرخـی آدمـهـا بـه زنـدگـیـتـان مـی آیـنـد

تـا بـرایـتـان نـعـمـت بـاشـنـد

و بـرخـی نـیـز عـبـرت


جملات عاشقانه
Words Of Love


آغــوش گـــرمــــم بــــاش، 

بـگـذار فـرامـوش كـنـم لـحـظـه هـایـی

را كـه در سـرمــای بــی كـسـی لــرزیــدم


جملات عاشقانه
Words Of Love


گـاهـی كـسـی كـه هـمـیـشـه كـنـار دیـگـران اسـت،

خـودش هـم نـیـازمـنـد كـسـی اسـت تـا در كـنـارش بـاشـد


جملات عاشقانه  
Words Of Love


كـجـای قـصـه مـان سـكـوت كـرده ای. . .

كــه تــو را نـمـی شـنـوم. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


وابـسـتـگـی چــه زود اتـفـاق مـی افـتـه..

قـبـل از ایـنـكـه بـفـهـمـی، راه بـرگـشـت رو گـم كـردی...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


بـــه یـــاد آرزوهــایــم

سـكـوتـی مـیـكـنـم بـالـاتـر از فـریـادجملات عاشقانه  
Words Of Love


عـشـق یـعـنـی:

بـــرای رسـیـدن بــه هــم

چـالـه چـولـه هـای راه رو بـا هـم پـر كـردن


جملات عاشقانه  
Words Of Love


پـنـجـره رو بـاز كـن

و از ایـن هـوای مـطـبـوع بـارانـی لـذت بـبـر

خـوشبـخـتــانــه

بـاران ارث پـدری هـیـچـكس نـیـسـت...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


یـكـی بــاش بــرای یـك نـفـر...

نـه تـصـویـری مـبـهـم در خـاطـره هـای 100 نـفـر...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


ســـكـــوت. . .

مـتـن سـاده ای اسـت كـه هـمـیـشـه

"اشـتـبـاه" تـرجـمـه مـــی شــود!!


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله زیبا عاشقانه سنگین. جملات كوتاه عاشقانه

سری 11 جملات خفن و عاشقانه

سری 11 جملات خفن و عاشقانه

جملات عاشقانه


دلـگـیـرم

از کـسـی کـه مـرا غـرق خـودش کـرد

امـا نـجـاتـم نـداد


جملات عاشقانه
Words Of Love


مـن آدم...تـو حـوا،

بـیـا جـهـانی دیـگـر آغـاز کـنـیـم!

لـبـخـنـد بـزن!

بـگـو"ســـــــیبـ...!


جملات عاشقانه
Words Of Love


دستم به سمت تلفن میرود و برمیگردد

مانند کودکی که به او گفته اند

شیرنی روی میز برای مهمان هاست...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


آرام دوستت خواهم داشت

طوری که حتی خودت هم

از این عشق بویی نبری ..!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


دارم فکر می کنم

چقدر خوب می شد ...

نزدیک صورتم نفس می کشیدی

می دانی ؟

من رک تر از آنم که نبوسمت !


جملات عاشقانه  
Words Of Love


به خودت می آیی،

یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند،

نه دستی که شانه هایت را بگیرد،

نه صدای که قشنگ تر از باد باشد

تنهایی یعنی این...جملات عاشقانه  
Words Of Love


کار من از ستاره شمردن گذشته...

برای خواب... مدتهاست...

نشسته ام... شب ها را می شمارم....!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


گفته بودم سادگیت را دوست دارم اما

نگفته بودم به سادگی از من بگذری...


جملات عاشقانه  
Words Of Love


چقدر سخت است بعد از رفتنش معنی دوست داشتن را بفهمی!

بفهمی آن دلتنگیها یعنی دوست داشتن !..


جملات عاشقانه  
Words Of Love


آتش زدن به یک “سرنوشت”

كبریت نمی خواهد که !!

“پـــا” می خواهد …

که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …

و …

بـــــــــروی .. !!


تگها: جملات عاشقانه 94. جملات عاشقانه زیبا. جملات عاشقانه خفن. جملات كمیاب و عاشقانه. جمله 2015 عاشقانه. جملات ناب عاشقانه

سری 9 جملات رمانتیك عاشقانه و خاص

سری 9 جملات رمانتیك عاشقانه و خاص

جملات عاشقانه


دلــم یــه رمــان مــی خــواهــد

كــه اولــش مــن و تــو بــاشـیـم،

آخــرش مـــا. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


پـای رفـتـه را مـیـتـوان بـرگـردانـد

امــا ، دل رفـتـه را هـرگـز!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


قـهـوه را تـلـخ مـیـخـورم

امــا چــه شـیـریـن اسـت بـا تـو. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


خـلـوتــی مــی خــوام. . .

تــو بــاشـی و مــن. . .

تـو سـكـوت كـنـی و مـن گـوش كـنـم. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


شـعـر را كـوتـاه دوسـت دارم

مــوی تــو را بـلـنـد. . .


جملات عاشقانه  
Words Of Love


انگار خدا در " صدایت " کدئین تزریق کرده..

با من که حرف میزنی

دردهایم را تسکین می دهی...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


از تو چیزی نمینویسم

میترسم

تمام داشته هایم را کپی کننند بنام خودشان


جملات عاشقانه  
Words Of Love


آدم خاطره دار، دیگه هیچ وقت، اون آدم سابق نمیشه . . .

هــیــچــوقــت !


جملات عاشقانه  
Words Of Love


هیزم نبودم...

ولی سوختم در زمستان نبودنـــــــش..!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


دلـتنگی یعنــی :

دقیقـه به دقیقـه گوشیتـو چـک کنــی

و وانمـود کنــی داری ساعتتــو می بینـی


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله عاشقانه زیبا. جملات و اس ام اس عاشقانه

سری 8 جملات دلنشین و عاشقانه

سری 8 جملات دلنشین و عاشقانه

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه دلنشین


دچار مرگ عاطفی شده ام...

متقاضی باشد. زندگی ام را اهدا میكنم!!!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


همیشه دلتنگی به خطار نبودن كسی نیست!

كاهی بخاطر بودن كسی ست كه

حواسش به تو نیست


جملات عاشقانه  
Words Of Love


اوج دلتنگی وقتیه

كه نه می تونی صداشو بشنوی نه می تونی ببینیش

فقط باید به عكسی كه تو پروفایلش گذاشته نگاه كنی


جملات عاشقانه  
Words Of Love


خاموشی بهانه است

مشترك مورد نظر قصد فراموشی دارد...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


بعضی دردا مثل چایی می مونن ؛

با گذشت زمان سرد میشن ولی تلخیش از بین نمیره …


جملات عاشقانه  
Words Of Love


انگار خدا در " صدایت " کدئین تزریق کرده..

با من که حرف میزنی

دردهایم را تسکین می دهی...!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


از تو چیزی نمینویسم

میترسم

تمام داشته هایم را کپی کننند بنام خودشان


جملات عاشقانه  
Words Of Love


آدم خاطره دار، دیگه هیچ وقت، اون آدم سابق نمیشه . . .

هــیــچــوقــت !


جملات عاشقانه  
Words Of Love


هیزم نبودم...

ولی سوختم در زمستان نبودنـــــــش..!


جملات عاشقانه  
Words Of Love


دلـتنگی یعنــی :

دقیقـه به دقیقـه گوشیتـو چـک کنــی

و وانمـود کنــی داری ساعتتــو می بینـی


تگها: جملات عاشقانه 2015. جملات عاشقانه جدید. جملات عاشقانه 94. جملات دلنشین عاشقانه. جمله عاشقانه زیبا. جملات و اس ام اس عاشقانه

سری 7 جملات عاشقانه و دلتنگی 94

سری 7 جملات عاشقانه و دلتنگی 94

جملات عاشقانه

جملات عاشقانه دلتنگی


دلم می خواهد یک روز آنقدر قوی باشم
که به تمام خاطرات بد بگویم :
دنبال من نگردید،من رفتم پی زندگیم
خداحافظ !


جملات عاشقانه گذشته آدما
Words Of Love


هیچوقت وارد گذشته هیچ ادمی نشو
و زیرو رویش نکن
حتی عزیزترینت
زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی
حداقل ی کرم توش پیدا میکنی..


جملات عاشقانه  
Words Of Love


کمی مهربان تر باش لطفا !!!
برای شانه ام سنگین است..
این سرسنگینی ها..


جملات عاشقانه طلوع خورشید دلم
Words Of Love


فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد؛
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع میکند...!!!


جملات عاشقانه انسانیت
Words Of Love


همه بهم می گن ساده ایی
اما من ساده نیستم
فقط می خوام اون فکر کنه اشتباهاشو نمیبینم


جملات عاشقانه و تنهایی كلاه قرمزی
Words Of Love


" تــــو " که باشی....
معجزه ای در من رخ میدهد...
به نام " آرامـــــــــــــش "
همیــــــشه کنارم بـــاش نـــازنینــــــــم ...


جملات زیبا عاشقانه 2015 
Words Of Love


وزن می کند خود را هر روز...
بر روی ترازوی یک کودک خیابانی...
مردی که خوب می دانست...
هشتاد کیلوست...


جملات عاشقانه و احساسی 94
Words Of Love


کلاه قرمزی :
اره دیگه اینقدر بد اخلاق بوده تنها شده.
پسر خاله:
شاید اینقدر تنها بوده بد اخلاق شده.


جملات عاشقانه

Words Of Love


حالا که میروی کمی آهسته قدم بردار
نترس دل شکسته ام به پای تو نمیرسد
لطفا پشت سرت در زندگی را هم ببند
خسته ام …


جملات عاشقانه دلتنگی
Words Of Love


یک دم به سوال من جوابی ده !!

روزی که دلم تورا بخواهد چه کنم .

سری 6 جملات عاشقانه یک کوچه فاصله

جملات عاشقانه

سری 6 جملات عاشقانه یک کوچه فاصله


فرقی نمی کند فاصله چقدر باشد ،

یک کوچه یا یک کشور ،

دوست که داشته باشی

ناخداگاه دلتنگ میشوی …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


پیچیده ترین ماجرای زندگیم تویی !

وقتی که به همین سادگی

عاشقت شدم …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


 خسته شدم از آدمایی که موقع رفتن میگن :

تو خیلی خوبی ! من لیاقت تو رو ندارم !

بی لیاقت های عزیز !

لطفا برای رفتن یه ذره خلاقیت به خرج بدین …


جملات عاشقانه
Words Of Love


خوشبخت ترین پسر کسیست

که اولین عشق یه دختر باشد 

و خوش بخت ترین دختر کسیست

که آخرین عشق یک پسر باشد


جملات عاشقانه 
Words Of Love


دقت کردین وقتی میفهمیم یکی عاشقمونه

چقدر مقابلش جسور و مغرور میشیم ؟


جملات عاشقانه 
Words Of Love


تــو آنـجـا …

مـــن ایـنـجــا …

همه راست می گفتند

تــو کـجــا ، مــن کـجــا ؟


جملات عاشقانه 
Words Of Love


آسمان مثل من است

دردش را کسی نفهمید

بغض کرد، اشک ریخت

و مردم خندیدند …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


وقتی دست فشردیم و قول دادیم

فقط دست تـو مردانه بود و قول مـن …


جملات عاشقانه

Words Of Love


اینجا همه خوبند ، خیالت راحت !

مـن مـانده ام و چهار تا هـم صحبت

ایـن گـوشه نشسته ایم و دلتنگ تـوایـم

مـن ، عشـق ، خــدا ، عقـربـه هـای سـاعـت …


جملات عاشقانه 
Words Of Love


دنیا پر است از آدمهایی که یکی را دوست دارند

امــا بــا شـخـص دیـگـری زنــدگــی مـــی کـنـنـد

صفحات سایت
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic